ZOSTAŃ WYDAWCĄ!

Zamiast uprawiać wirtualne grządki, mordować wrogów lub inne bestie
zagraj w pierwszą na świecie SPOŁECZNOŚCIOWĄ GRĘ WYDAWNICZĄ.
Zobacz w 5-ciu krokach jak ŚCIĄGAJĄC PLIKI możesz ZOSTAĆ WYDAWCĄ!

Krok #1   »   O co tu chodzi?
Jedyny taki serwis na świecie!

#1: Liczą się konkrety!

Nasza SPOŁECZNOŚĆ WYDAWCÓW pomogła już ponad 100 TWÓRCOM w zdobyciu funduszy na realizację projektów muzycznych i wydawniczych O WARTOŚCI W SUMIE 650.000 PLN.
Ponad 60 projektów ZOSTAŁO ZREALIZOWANYCH w łącznym nakładzie 55.000 egzemplarzy.

Krok #2   »   Jak to działa?
Jedyny taki serwis na świecie!

#2: Ściągając pomagasz!

1. AUTORZY PUBLIKUJĄ tu swoje projekty, a WYDAWCY DECYDUJĄ, co zostanie zrealizowane.
2. Za każdym razem, gdy Ty ŚCIĄGASZ PLIK jego twórca jest BLIŻEJ WYDANIA swojego projektu.
3. Gdy projekt uzyska określone WSPARCIE, twórca otrzymuje ŚRODKI NA JEGO REALIZACJĘ.

Krok #3   »   Co na tym zyskam?
Ściągając muzę pomagasz jej twórcom!

#3: Każdy coś zyskuje!

1. Znajdź interesujący projekt. Zagłosuj i pobieraj LEGALNE PLIKI oraz inne NAGRODY.
2. W zamian za swoje głosy dostajesz UDZIAŁY w kolejnych głosowaniach na ten projekt.
3. Powiadom znajomych, niech też zagłosują, a Ty będziesz mieć ŚRODKI NA DALSZE INWESTYCJE.

Krok #4   »   A co z promocją?
Dowiedz się jak korzystać z serwisu?

#4: Mówią o nas!

"Totalna wytwórnia" - Gazeta Wyborcza / "Zainwestuj w płytę idola" - Rzeczpospolita /
"Zapłonęły pochodnie muzycznej rewolty - Dziennik Zachodni / "Rewolucja totalna" - Metro
"Lider Kreatywności i Innowacji" - MEN / Trzy Webstary / "Innowacja w Mediach" - Media Trendy

Krok #5   »  Jak mogę zacząć?
Media o MegaTotal.pl

#5: Zacznij teraz!

1. Załóż konto i aktywuj je, a DOSTANIESZ PAKIET ŚRODKÓW na pierwsze inwestycje.
2. Odkrywaj talenty, głosuj, ŚCIĄGAJ PLIKI i decyduj co wydać. Miej w tym SWÓJ UDZIAŁ.
3. Kolekcjonuj gwiazdy, korzystaj z udziałów i ZOSTAŃ WYDAWCĄ swoich ulubionych idoli.

Załóż konto w 10 sekund
Załóż konto!
Wczytywanie danych ...


Powrót do regulaminu

POROZUMIENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

(ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU SERWISU)

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Porozumienie o Ochronie Danych Osobowych Użytkowników Serwisu określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników, zebranych i zarządzanych przez Operatora i obejmuje wszystkie dane osobowe zgromadzone w bazie danych Serwisu, zwanej „Zbiorem Użytkowników Serwisu”.

 

1.2. Zwroty i wyrażenia zawarte w niniejszym Porozumieniu o Ochronie Danych Osobowych Użytkowników Serwisu mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu, chyba, że jakieś postanowienie niniejszego Porozumienia o Ochronie Danych Osobowych Użytkowników Serwisu stanowi inaczej.

 

1.3. Operator w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników. Celem Porozumienia o Ochronie Danych Osobowych Użytkowników Serwisu jest w szczególności ochrona danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w Zbiorze Użytkowników Serwisu poprzez stworzenie i wdrożenie odpowiednich procedur pozwalających zapewnić bezpieczeństwo powyższych danych.

 

 

2. ADMINISTRATOR DANYCH

 

2.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników zebranych przy użyciu formularzy dostępnych na Serwisie jest Operator Serwisu.

 

2.2. Operator odpowiada za prawidłowe przetwarzanie wszystkich danych osobowych zgromadzonych w Zbiorze Użytkowników Serwisu, włączając w to dane osobowe, których przetwarzanie zostało powierzone przez Operatora innym podmiotom na podstawie osobnej umowy.

 

 

3. ZBIERANIE I DALSZE PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

 

3.1. Użytkownik udostępnia swoje dane osobowe dobrowolnie, w drodze zapisu elektronicznego poprzez rejestrację lub wypełnienie formularzy dostępnych na stronach internetowych Serwisu.

 

3.2. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe i do ich poprawiania.

 

3.3. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu zgodnie z prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”.

 

3.4. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu w celu prawidłowej realizacji swoich zobowiązań względem Użytkowników wynikających z Regulaminu lub kontaktu z Użytkownikami oraz, zgodnie z treścią wyraźnej zgody Użytkowników na przetwarzanie ich danych osobowych, w celach marketingowych. Stosownie do treści zgody udzielonej przez Użytkowników, dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych także przez podmioty współpracujące z Operatorem.

 

3.5. W przypadku niewyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych lub złożenia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania Operator bez zbędnej zwłoki usunie dane osobowe Użytkownika z bazy danych osobowych. Usunięcie danych osobowych jest jednoznaczne z usunięciem konta Użytkownika na serwisie z wszystkimi tego konsekwencjami, zgodnie z Regulaminem.

 

3.6. Operator nie przetwarza danych osobowych Użytkowników w celach innych niż wskazane w Porozumieniu o Ochronie Danych Osobowych Użytkowników Serwisu, chyba, że:

a. Operator będzie uprawniony na mocy Ustawy do przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w innych celach bez uzyskania jego zgody, lub

b. Operator uzyska uprzednią zgodę Użytkownika, wyrażoną w odpowiedniej formie, na przetwarzania jego danych osobowych w innych celach.

 

3.7. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników takiej treści, jak zostały mu przekazane przez Użytkowników. Operator uaktualnia dane osobowe Użytkowników przetwarzane w Zbiorze Użytkowników Serwisu, w miarę ich uaktualniania przez Użytkowników.

 

3.8. Operator nie udostępnia oraz nie sprzedaje danych osobowych Użytkowników żadnym innym podmiotom lub osobom trzecim. Jednakże Operator może przekazać dane osobowe Użytkowników innym podmiotom lub osobom trzecim po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika.

 

3.9. Operator może ujawnić dane osobowe przetwarzane w Zbiorze Użytkowników Serwisu, jeżeli będzie do tego zobowiązany na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

3.10. Operator podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia ochrony danych osobowych Użytkowników przed jakimkolwiek nieupoważnionym dostępem lub ujawnieniem, w szczególności chroni dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, pozyskaniem ich przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Ustawy, zmianą, utratą, zniekształceniem lub nieupoważnionym usunięciem.

 

3.11. W przypadku konieczności usunięcia danych osobowych ze Zbioru Użytkowników Serwisu, dane te będą usuwane ze szczególną dbałością, w taki sposób by uchronić je przed dostępem osób trzecich lub nieupoważnionych oraz w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

 

3.12. Operator informuje, iż w celu poprawnego działania Serwisu, zbierania informacji o Użytkownikach oraz prowadzenia statystyk dotyczących Serwisu używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację. Nieakceptowanie cookies uniemożliwia poprawne korzystanie z serwisu. W każdej sytuacji, w której Użytkownik, który nie godzi się używanie mechanizmu cookies może zrezygnować z korzystania Serwisu lub udziału w takich formach działalności Serwisu, które wymagają podania lub udostępnienia tych informacji.

 

3.13. Podanie danych osobowych odbywa się zawsze za zgodą Użytkownika, który jest świadomy ewentualnych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, działaniem oprogramowania komputerowego, systemów teleinformatycznych lub komputerowych, którymi posługuje się Użytkownik.

 

 

4. KONTROLA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ UCZESTNIKA

 

4.1 Użytkownik ma prawo kontroli przetwarzania dotyczących go danych osobowych zgromadzonych w Zbiorze Użytkowników Serwisu, w szczególności ma prawo do: ustalenia administratora danych, jego adresu i pełnej firmy, uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania jego danych osobowych; uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą jego dane osobowe, uzyskania informacji o sposobie udostępniania jego danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania jego danych osobowych, i do ich poprawiania, żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli takie dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w Ustawie.

 

4.2. Operator na wniosek Użytkownika złożony w formie elektronicznej lub pisemnej jest zobowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o przysługujących Uczestnikowi prawach na mocy Ustawy, a zwłaszcza wskazać, w zrozumiałej formie, następujące informacje, o których mowa w punkcie powyżej (4.1).

 

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

5.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu serwisu.

 

5.2. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego dokumentu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji.

 

  • Wspomagaj twórców

  • Zrealizuj swój projekt

  • Słuchaj muzyki

  • Czym jest MegaTotal