ZOSTAŃ WYDAWCĄ!

Zamiast uprawiać wirtualne grządki, mordować wrogów lub inne bestie
zagraj w pierwszą na świecie SPOŁECZNOŚCIOWĄ GRĘ WYDAWNICZĄ.
Zobacz w 5-ciu krokach jak ŚCIĄGAJĄC PLIKI możesz ZOSTAĆ WYDAWCĄ!

Krok #1   »   O co tu chodzi?
Jedyny taki serwis na świecie!

#1: Liczą się konkrety!

Nasza SPOŁECZNOŚĆ WYDAWCÓW pomogła już ponad 100 TWÓRCOM w zdobyciu funduszy na realizację projektów muzycznych i wydawniczych O WARTOŚCI W SUMIE 650.000 PLN.
Ponad 60 projektów ZOSTAŁO ZREALIZOWANYCH w łącznym nakładzie 55.000 egzemplarzy.

Krok #2   »   Jak to działa?
Jedyny taki serwis na świecie!

#2: Ściągając pomagasz!

1. AUTORZY PUBLIKUJĄ tu swoje projekty, a WYDAWCY DECYDUJĄ, co zostanie zrealizowane.
2. Za każdym razem, gdy Ty ŚCIĄGASZ PLIK jego twórca jest BLIŻEJ WYDANIA swojego projektu.
3. Gdy projekt uzyska określone WSPARCIE, twórca otrzymuje ŚRODKI NA JEGO REALIZACJĘ.

Krok #3   »   Co na tym zyskam?
Ściągając muzę pomagasz jej twórcom!

#3: Każdy coś zyskuje!

1. Znajdź interesujący projekt. Zagłosuj i pobieraj LEGALNE PLIKI oraz inne NAGRODY.
2. W zamian za swoje głosy dostajesz UDZIAŁY w kolejnych głosowaniach na ten projekt.
3. Powiadom znajomych, niech też zagłosują, a Ty będziesz mieć ŚRODKI NA DALSZE INWESTYCJE.

Krok #4   »   A co z promocją?
Dowiedz się jak korzystać z serwisu?

#4: Mówią o nas!

"Totalna wytwórnia" - Gazeta Wyborcza / "Zainwestuj w płytę idola" - Rzeczpospolita /
"Zapłonęły pochodnie muzycznej rewolty - Dziennik Zachodni / "Rewolucja totalna" - Metro
"Lider Kreatywności i Innowacji" - MEN / Trzy Webstary / "Innowacja w Mediach" - Media Trendy

Krok #5   »  Jak mogę zacząć?
Media o MegaTotal.pl

#5: Zacznij teraz!

1. Załóż konto i aktywuj je, a DOSTANIESZ PAKIET ŚRODKÓW na pierwsze inwestycje.
2. Odkrywaj talenty, głosuj, ŚCIĄGAJ PLIKI i decyduj co wydać. Miej w tym SWÓJ UDZIAŁ.
3. Kolekcjonuj gwiazdy, korzystaj z udziałów i ZOSTAŃ WYDAWCĄ swoich ulubionych idoli.

Załóż konto w 10 sekund
Załóż konto!
Wczytywanie danych ...


Powrót do regulaminu

POROZUMIENIE O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH TREŚCI SERWISU

(ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU)

 

 

1. ZASADY OGÓLNE

 

1.1. Serwis internetowy MegaTotal.pl działa zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. 2006.90.631, z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2003. 119.1117 z późn. zm.).

 

1.2. Zwroty i wyrażenia zawarte w niniejszym Porozumieniu o Ochronie Praw Autorskich Treści Serwisu Megatotal mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu, chyba, że jakieś postanowienie niniejszego Porozumienia o Ochronie Praw Autorskich Treści Serwisu Megatotal stanowi inaczej.

 

1.3. Utwory muzyczne, słowno-muzyczne, aplikacje komputerowe, bazy danych, dźwięki, filmy, teksty, grafika, zdjęcia, reprodukcje, projekty, wzory, pomysły, hasła, utwory fonograficzne, wizualne lub audiowizualne znajdujących się na stronach serwisu oraz procedury komputerowe, funkcje, bazy danych, aplikacje, oprogramowanie i inne pliki oraz treści tworzące Serwis są własnością Operatora, jego licencjodawców lub innych podmiotów i są chronione przepisami prawa.

 

1.4. Znaki handlowe, logotypy, znaki usługowe (zwane wspólnie „znakami handlowymi”) przedstawione na stronach serwisu są zarejestrowanymi oraz nie zarejestrowanymi znakami handlowymi Operatora oraz innych podmiotów. Korzystanie ze znaków handlowych zawartych na Serwisie jest zabronione bez pisemnej zgody Operatora.

 

1.5. Utwory udostępniane przez Serwis mogą być wykorzystywane wyłącznie przez jego Użytkowników na zasadach określonych w Regulaminie. Jakikolwiek inny sposób korzystania z Utworów wymaga pisemnej zgody Operatora lub Twórcy. Wykorzystywanie utworów bez pisemnej zgody Operatora lub Twórcy w sposób sprzeczny z Regulaminem jest naruszeniem prawa i może spowodować odpowiedzialność karną lub odszkodowawczą.

 

1.6. Operator zastrzega sobie prawo do nie udzielenia zgody na publikację lub wykorzystania materiałów zamieszczonych na Serwisie bez podania przyczyn oraz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w każdej chwili.

 

 

2. TWÓRCA i UŻYTKOWNIK – PRAWA I OBOWIĄZKI

 

2.1. Wszelkie materiały (nośniki Utworu) dostarczone są dobrowolnie przez Użytkowników na adres Serwisu lub Operatora, do pracowników Serwisu lub przy pomocy Serwisu nie podlegają zwrotowi (o ile Użytkownik nie zastrzeże inaczej) a Utwory zamieszczone na nośnikach mogą być udostępnione w Serwisie na zasadach określonych w Regulaminie oraz wykorzystane przez Operatora do promocji Serwisu i Użytkowników z niego korzystających.

 

2.2. Serwis udostępnia Utwory oraz inne pliki i treści na podstawie zezwoleń udzielonych przez Twórców lub Użytkowników na zasadzie licencji niewyłącznej. Twórca lub Użytkownik zaświadcza, iż w momencie umieszczenia w serwisie określonych Utworów, plików komputerowych lub innych treści (np. komentarzy, linków, opisów, zdjęć itp.) udziela Operatorowi takiej licencji niewyłącznej oraz, że przysługują mu prawa do umieszczenia takich Utworów, plików lub innych treści w serwisie, a także, że jest władny udzielić Operatorowi określonych w Regulaminie licencji, zgód i zezwoleń.

 

2.3. Twórca lub Użytkownik oświadcza, że wszystkie umieszczane przez niego w Serwisie treści, a w szczególności Utwory, pliki komputerowe nie są obciążone prawami osób trzecich oraz nie naruszają praw autorskich innych twórców.

 

2.4. Twórca lub Użytkownik ponosi odpowiedzialność w zakresie roszczeń odszkodowawczych skierowanych wobec Operatora Serwisu i jego Użytkowników w przypadku postawienia zarzutu plagiatu lub wystąpienia przez kogokolwiek z roszczeniami z tytułu naruszenia prawa autorskiego.

 

2.5. Twórca lub Użytkownik udziela Operatorowi Serwisu licencji niewyłącznej w zakresie udostępniania Utworów, plików na następujących polach eksploatacji:

a. Utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu, wszelkimi znanymi technikami kopiowania obrazu i dźwięku, w tym w szczególności techniką cyfrową oraz magnetyczną, włączając ich digitalizację, zapis cyfrowy i wprowadzanie do pamięci komputera, z wykorzystaniem wszelkich technik kodujących, w celu prowadzenia dystrybucji określonej w Regulaminie;

b. Rozpowszechnianie, publiczne wykonanie, publiczne odtworzenie poprzez elektroniczną dystrybucję Utworu, w postaci udostępniania bez ograniczeń terytorialnych, za pośrednictwem Internetu i innych sieci komputerowych oraz sieci telekomunikacyjnych, baz danych, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

c. Obrót oryginałem albo egzemplarzami Utworu poprzez wprowadzenie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy Utworu.

 

2.6. Twórca lub Użytkownik udziela Operatorowi Serwisu licencji nieodpłatnie w zamian za usługę hostingu Utworów na Serwisie, akceptując wskazane w Regulaminie zasady głosowania za pomocą promocyjnych punktów konkursowych - Megacentów przez Użytkowników oraz ich podziału pomiędzy Użytkowników i Twórców na konto ich Projektu oraz zasady realizacji Projektu.

 

2.7. Twórca akceptuje i wyraża zgodę na zasady realizacji Projektu po osiągnięciu Megatotal określonego w Regulaminie i niniejszym Porozumieniu o Ochronie Praw Autorskich Treści Serwisu na warunkach określonych według obiektywnych kryteriów przez Twórcę i Operatora w odrębnej umowie.

 

2.8. Twórca lub Użytkownik ma prawo w każdym czasie wycofać Utwór, plik lub inne treści przez siebie dodane z Serwisu. W takim wypadku Operator niezwłocznie usunie je z Serwisu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, z zastrzeżeniem, że Utwory, do których Użytkownicy uzyskali dostęp mogą być przez nich dalej wykorzystywane w zakresie dozwolonego użytku prywatnego.

 

2.9. Użytkownik nabywa prawo do wykorzystywania utworów na zasadach określonych w Regulaminie, a w przypadku wycofania ich przez Twórcę – do korzystania z wybranych utworów w ramach dozwolonego użytku prywatnego.

 

 

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

3.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu serwisu oraz odrębne umowy zawarte z Twórcą.

 

3.2. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Porozumienia o Ochronie Praw Autorskich Treści Serwisu Megatotal.

 

3.3. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji.


 

  • Wspomagaj twórców

  • Zrealizuj swój projekt

  • Słuchaj muzyki

  • Czym jest MegaTotal